Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Viện Bảo Tàng Lịch Sử Thành Phố HCM’

Thăm Viện Bảo Tàng Lịch Sử Thành Phố HCM bằng tour ảo:
Sử dụng con trỏ nhấn trên các dấu + để zoom in hình; dấu – để zoom out; các dấu mủi tên để di chuyển nhanh trong không gian ảo 3D.

Nguồn Vietnam 720

Nhấp chuột trên từng tựa bài để xem lần lượt:

Thăm Viện Bảo Tàng Lịch Sử Thành Phố HCM bằng tour ảo

Thăm Viện Bảo Tàng Lịch Sử Thành Phố HCM bằng tour ảo – 02

Thăm Viện Bảo Tàng Lịch Sử Thành Phố HCM bằng tour ảo -3

Thăm Viện Bảo Tàng Lịch Sử Thành Phố HCM bằng tour ảo -4

Thăm Viện Bảo Tàng Lịch Sử Thành Phố HCM bằng tour ảo -05

Thăm Viện Bảo Tàng Lịch Sử Thành Phố HCM bằng tour ảo -06

Thăm Viện Bảo Tàng Lịch Sử Thành Phố HCM bằng tour ảo -cuối

MỤC LỤC – HỘI HỌA & ĐIÊU KHẮC


Read Full Post »