Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘quảng đông’

Bộ sưu tập Bleu de Hue trưng bày tai VBT mỹ thuật Huế do nhiều nhà sưu tập góp lại

28523562_m

Plate,
China, Guangdong,
Qing dynasty, 1868,
porcelain with underglaze cobalt-blue decoration,
H. 2,50 cm, D. 10,20 cm,
Huê, Museum of Fine Arts, inv. BTH.293.S-01.GM.2515
pattern : ngu tao (“five fishes”)

28523563_m

Base of the plate with the inscripion “Tu Duc Mau Thin trung thu Dang quy tu duong te khi ngu tao”,
China, Guangdong,
Qing dynasty, 1868,
porcelain with underglaze cobalt-blue decoration,
H. 2,50 cm, D. 10,20 cm,
Huê, Museum of Fine Arts, inv. BTH.293.S-01.GM.2515

28523564_m

China, Guangdong,
Qing dynasty, 1868,
porcelain with underglaze cobalt-blue decoration,
H. 2,50 cm, D. 13,50 cm,
Huê, Museum of Fine Arts, inv. BTH.294.S-01.GM.2516
pattern : “ngu thuy” (nine fishes)

28523566_m

Base of the plate with the inscripion “Tu Duc Mau Thin trung thu Dang quy tu duong te khi ngu thuy”,
China, Guangdong,
Qing dynasty, 1868,
porcelain with underglaze cobalt-blue decoration,
H. 2,50 cm, D. 13,50 cm,
Huê, Museum of Fine Arts, inv.

28523567_m

Covered rice bowl (lid missing ),
China, Guangdong,
Qing dynasty, 1868,
porcelain with underglaze cobalt-blue decoration,
H. 7,50 cm, D. 10,50 cm,
Ho Chi Minh city, collection Dang Mau Son
pattern : “phuc ly tuy truong”

28523737_m

Bowl,
China, Guangdong,
Qing dynasty, 1868,
porcelain in underglaze cobalt-blue,
H. 8 cm, D. 21 cm,
Ho Chi Minh city, Museum of Vietnamese History, gift of Vuong Hong Sen
pattern : “Dong mach co tung” (deer and pine)

28523738_m

Plate,
China, Guangdong,
Qing dynasty, 1868,
porcelain in underglaze cobalt-blue,
H. 2,50 cm, D. 16,50 cm,
Ho Chi Minh city, collection Tran Dinh Son,
pattern : “mai tuyet” (prunus flowers and snow)

28523741_m

Bowl,
China, Guangdong,
Qing dynasty, 1868,
porcelain with underglaze cobalt-blue decoration,
H. 4 cm, D. 12 cm,
Ho Chi Minh city, collection Tran Dinh Son
pattern : “lân chi trinh tuong” (two qilin)

28523742_m

Base of the bowl with the inscription “Tu Duc Mau Thin trung thu Dang quy tu duong te khi lan chi trinh tuong”
China, Guangdong,
Qing dynasty, 1868,
porcelain with underglaze cobalt-blue decoration,
H. 4 cm, D. 12 cm,
Ho Chi Minh city, collection Tran Dinh Son

28523743_m

Plate,
China, Guangdong,
Qing dynasty, 1868,
porcelain with underglaze cobalt-blue decoration,
H. 2,50 cm, D. 13,50 cm,
Huê, Museum of Fine Arts.
Pattern : “phung mao tê my” (phoenix and poenies)

28523844_m

Base of the plate with the inscription “Tu Duc Mau Thin trung thu Dang quy tu duong te khi phung mao te my”
China, Guangdong,
Qing dynasty, 1868,
porcelain with underglaze cobalt-blue decoration,
H. 2,50 cm, D. 13,50 cm,
Huê, Museum of Fine Arts.

28523850_m

Plate,
China, Guangdong,
Qing dynasty, 1868,
porcelain decorated with cinnamon-tree et orchid in underglaze cobalt-blue,
D. 13,50 cm,
Hue, private collection
pattern : “lan quê dang phuong” ( orchid and cinnamon)

28523856_m

Base of the plate with inscription : “Tu Duc Mau Thin trung thu Dang quy tu duong te khi lan quê dang phuong”
China, Guangdong,
Qing dynasty, 1868,
porcelain decorated with cinnamon-tree et orchid in underglaze cobalt-blue,
D. 13,50 cm,
Hue, private collection

MỤC LỤC – MỘT SỐ BỘ SƯU TẬP GỐM SỨ

Read Full Post »