Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Một 21st, 2011

(Các bài viết nguồn từ My Opera Khách Phong Trần)

MỘT SỐ NÉT KIẾN-TRÚC VÀ TRƯNG BÀY CỦA VIỆN BẢO-TÀNG KHẢI-ĐỊNH


Tháng 7 nưm 1908 chuyển giao các vật liệu của ngôi điện thờ Long-An để xây-dựng Tân Thơ Viện. Chỉ dụ ngày 6 tháng 7 năm Khải-Định thứ 8 lấy toàn bộ cơ sở Tân Thơ Viện để thành-lập Viện Bao-Tàng Khải-Định hiện nay la Bảo-Tàng Cổ-Vật Cung-Đình Huế. Tuy Viện Bảo-Tàng Khải-Định được thành-lập dựa trên những kiến-trúc sẵn có của Tân Thơ Viên (tức điện Long-An cũ) nhưng kiến-trúc ở đây rất phù-hợp cho một bảo-tàng. Kiến-trúc ở đây là tông-hợp của kiến-trúc truyền-thống, hợp với thị-hiếu thời đó, hơn nữa đó là một kiến-trúc có tính nghệ-thuật cao, đậm nét văn-hóa nghệ-thuật Việt-Nam.
Sơ đồ điện Long-An cổ (do M.Craste vẽ)
Viện Bảo-Tàng Khai-Định
Mặt trước của Viện Bảo-Tàng Khải-Định.
Một góc của mặt trước Viện Bảo-Tàng Khải Định
Mặt bên của Viện Bảo-Tàng Khải-Định
Phần trần bên trong Viện Bảo-Tàng Khải-Định
Ô ngang có hình hai con rồng (do M.Craste vẽ)
Ô ngang chính điện có hình rồng (do Craste vẽ)
Vách ván ngăn (do M.Craste vẽ)
Một số tủ kính trưng bày cổ-vật ở hành-lang trung-tâm.
Gian trung-tâm của Viện Bảo-Tàng Khải-Định.
Gian bên trái và gian bên phải của Viện Bảo-Tàng Khải-Định.
Đồ thờ tự.
Đồ thờ tự.(Tát cả những hình ảnh trên được trích từ tập-san
Bulletin des Amis du Vieux Hue’ số 2 – Avril – Juin 1929)Hồ Tấn Minh – Khách Phong Trần

CỔ VẬT BẰNG GÔ Ở VIỆN BẢO-TÀNG KHẢI-ĐỊNH


Viện Bảo-Tàng Khải-Định ngày xưa và nay là Bảo-Tàng Cổ-Vật Cung-Đình Huế ngoài những cổ-vật bằng đồng, cổ-vật gốm sứ, cổ-vật bằng ngà, cổ-vật bằng bạc… là những cổ-vật quí hiếm thì những cổ-vật bằng gỗ cũng rất quí giá, trong đó có một số lớn là do những nghệ-nhân người Việt-Nam ngày xưa làm ra. Những nghệ-nhân nầy là những người thợ có tay nghề cao nên những tác-phẩm họ làm ra đều là những tuyệt-tác, có giá-trị nghệ-thuật cao.
Hộp đựng đò vật để cúng bằng gỗ chạm có nam kim-loại.
Khay bằng gỗ chạm và khay bằng ngà
Khay bằng gỗ cẩn xa-cừ
Gối bàng gỗ
Gối bằng sừng
Bình phong bằng gỗ chạm có những mặt gương là những bức họa
Bàn thờ bằng gỗ chạm sơn son thếp vàng
Gương có giá là gỗ chạm, sơn son thếp vàng
Đèn lồng khung gỗ, các mặt gương là những bức họa
Bức tranh thêu trên lụa có khung bằng gỗ chạm
Bàn thờ bằng gỗ chạm
Bàn thờ bằng gỗ chạm
Giá bằng gỗ
Tợ và án bằng gỗ chạm
Sập gỗ chạm sơn mài và thếp vàng
Ba ghế tựa gỗ chạm
Trường kỉ bằng gỗ chạm
Tủ sách bằng gỗ chạm, một số tấm gương có vẽ hình
Tủ chè bằng gỗ chạm
Tủ che bằng gỗ chạm
Tủ sách bằng gỗ chạm
Rương bằng gỗ sơn mài có cẩn xa-cừ
Hộp đựng trầu
Hộp đựng trầu
Hộp đựng ấn
Rương hành-lý bằng gỗ sơn mài
Hộp trầu sơn mài và cẩn
Hòm đựng thuốc bằng gỗ sơn mài
Hộp trang điểm bằng gỗ chạm
Cáng du-hành(Tất cả những hình-ảnh đều trích từ tập-san
Bulletin des Amis du Vieux Hue’ số 2 – Avril – Juin 1929)

Hồ Tấn Minh – Khách Phong Trần

CỔ VẬT BẰNG ĐÔNG VÀ GỐM SỨ Ở VIỆN BẢO TÀNG KHAI-ĐỊNH


Ngày 24/8/1923 vua Khải-Định đã phê-chuẩn và ban chỉ-dụ về việc thành-lập Viện Bảo-Tàng Khải-Định. Viện Bảo-Tàng nầy được đặt ở tòa nhà Tân Thơ Viện (thư-viện được chuyển đến một địa-điểmmới).Ngày26/12/1927, ở Viện Bảo-Tàng Khải-Định thành-lập thêm phân-bộ cổ-vật Chàm.
Viện Bảo-Tàng Khải-Định lưu giữ và trưng bày nhiều tác-phẩm nghệ-thuật, những pho tượng, những đồ gỗ quí giá, những cổ vật bằng đông,cổ vật gốm sứ, những cổ vật Chàm…
Viện Bảo-Tàng Khải-Định ngày nay là Bảo-Tàng Cổ Vật Cung-Đình Huế.
Chuông nhỏ và bình rượu bằng đồng của Thanh-Hóa
Trống đồng cầu mưa
Hoa văn trên mặt và trên thân của trống đồng cầu mưa.
Lò đun bằng đồng
Lò đun bằng đồng
Lò đun bằng đồng
Lò đun bằng đồng
Đồ gốm sứ Thanh-Hóa
Đồ gốm sứ Thanh-Hóa
Đồ gốm sứ Thanh-Hóa
Thạp gốm sứ Thanh-Hóa
Đồ gốm sứ Thanh-Hóa
Đồ gốm sứ Thanh-Hóa
Đồ gốm sứ Thanh-Hóa
Đồ gốm sứ Thanh-Hóa
Đồ gốm sứ Thanh-Hóa
Bát vỏ trứng đặt trên đế bịt bạc
Đĩa hâm thức ăn của Ấn-Độ
Đĩa sứ lớn
Đĩa sứ Trung-Quốc
Đĩa sứ Trung-Quốc
Đĩa sứ Trung-Quốc
Đĩa sứ Trung-Quốc
Đĩa sứ Trung-Quốc
Đĩa sứ Trung-Quốc
Đĩa sứ Trung-Quốc
Đĩa sứ Trung-Quốc
Đĩa sứ Trung-Quốc
Chén sứ Khang-Hy
Chén sứ Trung-Quốc
Bình vôi gốm sứ
Bình vôi gốm sứ
Bình vôi gốm sứ
Bình vôi gốm sứ
Bình vôi gốm sứ
Thống lớn Trung-Quốc
Các loại bình trà và bình rượu
Các loại bình rượu
Hai bình trà
Gối bằng gốm sứ(Tất cả hình ảnh đều ở trong tập-san Bulletin des Amis du Vieux Hue’
số 2 các tháng Avril – Juin 1929)

Hồ Tấn Minh – Khách Phong Trần

* MỤC LỤC –  TÀI LIỆU VỀ DI SẢN NHÀ – KIẾN TRÚC CỔ 

MỤC LỤC – MỘT SỐ BỘ SƯU TẬP GỐM SỨ

Read Full Post »